Rreth nesh

Fondacioni ARTE fokusohet në katër fusha kryesore: Art, Realizim, Trashëgimi, Edukim.

Synon te krijojë iniciativa që lidhin artin, kulturën, kreativitetin me çështje të rëndësishme siç janë arsimi dhe perfshirja e një komuniteti sa më të gjërë, si një mjet për ndryshim, unifikim dhe emancipim shoqëror.

Synon të demokratizojë përvojat artistike duke paraqitur artin si një e drejtë universal.

Stimulimin e shprehjeve krijuese, përvojave artistike, vitalitetin kulturor dhe edukues, të nevojshme jo vetëm për trashëgiminë kulturore dhe evolucionin tonë të përbashkët, por si pjese integrale në zgjerimin dhe shprehjen e përvojës sonë njerëzore, si tregues i identitetit tonë kolektiv.

Synon krijimin e nje platforme që fuqizon, inicion dhe nxit projekte krijuese dhe edukuese.

Si një praktikë gjeneruese, arti është një komponent thelbësor i përvojës sonë njerëzore që ka potencialin për të zhbllokuar të menduarit krijues, për të avancuar ide të reja dhe për të nxitur risi. Për më tepër, si një mjet për komunikim dhe vetë-shprehje, arti ka potencial të shërbejë si një bashkim humanitar, duke krijuar shoqëri përmes takimeve të përbashkëta artistike/edukuese, duke nxitur solidaritetin, duke theksuar gjendjen tonë të përbashkët njerëzore dhe duke inkurajuar zgjidhjen e konflikteve duke katalizuar vetëdijen kolektive dhe duke promovuar krijimtarine si faktor unifikues.