Shkarko File PDF

 

Projekti “Arti kundër dhunës” zbatohet në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet ngaProgrami i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). Bashkia Shkodër, si një ndër 12 bashkitë partnere të Programit ReLOaD në Shqipëri, është bashkëfinancuese dhe bashkëzbatuese e programit, për projektet që po zbatohen në territorin e Bashkisë.Projekti “Arti kundër dhunës” përfshin aktivitete të ndryshme, të cilat materializohen në organizimin e mësimeve jo-formale argëtuese me të vegjël të qytetit (arte figurative dhe muzikë), si edhe me organizimin e një sërë aktiviteteve artistiko-sportive (koncerte, ekspozita, teatër, etj.) me të rinjtë dhe shtresat vulnerabël.

Autoriteti kontraktor, Fondacioni “ARTE” do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt:

“Kontratë Qeraje për Pajisje  Ndriçimi dhe Foni për Aktivitet

Aplikimi duhet të paraqitet nga dt. 23. 12. 2018 ora 12:00 deri në dt. 27. 12. 2018

Kriteret kualifikuese dhe dokumentacioni i detyrueshëm për cdo ofertues:

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj me specifikimet si më poshtë vijon:

Nr Emertimi i artikujve Sasia  Cmimi me TVSH Vlera totale
Njësi    
1 Podium me përmasa 200 cm x 100. Podiumi duhet të jetë më shkallare me lartësi duke filluar nga 20 cm, 40 cm dhe 60 cm. Sipërfaqja e secilës shkallare 8 m2 ( 800 cm x 100 cm). Aksesi do të jetë individual me shkallë anësore. copë 1
2 Foni me fuqi maksimale 1.500 watt RMS e kombinuar me tre frekuenca me element përbërës si më poshtë vijon. copë 1
2.1. Mikser Digjital me të paktën 22 kanale copë 1
2.2. Monitorë (altoparlantë për koristët) copë 6
2.3. Mikrofona të pozicionuar për korin copë 15
2.4 Mikrofona për solistët. Cardioid Capsule copë 3
3  Ndriçim
3.1. Moving head spot and wash 7R copë 10
3.2. Par light led 180 w rgb copë 10
3.3. Par light cob led 100w  w/wh 3200 copë 6
3.4. Dmx controller copë 1
3.5. Led Star Cloth, 72m katror e vendosur per te mbuluar gjithe pjesen fundore te skenes, e komanduar me ane te DMX Controller. copë 1
3.6. Ledwall p4.8 I vendosur ne dy anet e skenes, I ndare me permasa te ndryshme ne gjeresi dhe lartesi, ne total 18m katror. copë 1
3.7. Aksesorë montimi (ganxha, kabllo, etj)

Operatori i interesuar duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor dokumentet si më poshtë:

 

 • Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike.
 • Çmim plus TVSH të firmosur dhe vulosur nga operatori ekonomik.
 • Fotokopje të NIPT-it.
 • Vetëdeklarim për mosqënie në proçes falimenti.
 • Vetëdeklarim se subjekti rezulton të jetë me status aktiv pranë Organeve Tatimore.
 • Malli do të jetë i disponueshëm në ambientin e aktivitetit sipas datës së kërkuar nga autoriteti kontraktor.
 • Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të skualifikojë operatorin e renditur i pari dhe të vazhdojë procedurën me operatorin pasardhës nëse rezulton se:
 • malli nuk është sipas kërkesave së AK, dhe / ose
 • nuk paraqet njërin/disa nga dokumentat e kërkuara.
 • Preferohen subjekte nga qyteti i Shkodrës.

 

Operatori ekonomik është i detyruar të konfirmojë realizimin ose jo të procedurës mbas shpalljes Fitues me email tek fondacioniarte@gmail.com.

 1. Aplikimi

Aplikimi duhet të dorëzohet brenda 27. 12/2018, me email në:

fondacioniarte@gmail.com ose me postë, në adresën zyrtare të Fondacionit ARTE. Rruga e Kavajës, Pallati 223, Shkalla 3, Kati 4, Apartamenti 23, Tiranë

Përgjigja e rezultateve jepet me email pas tri – pesë ditëve, që nga përfundimi i aplikimit. Kandidati duhet të paraqitet pranë Fondacionit ARTE për nënshkrimin e kontratës brenda 5 ditëve që nga njoftimi.