Shkarko file PDF

 1. Përshkrim i përgjithshëm i projektit

 

Projekti “Arti kundër dhunës” zbatohet në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet ngaProgrami i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). Bashkia Shkodër, si një ndër 12 bashkitë partnere të Programit ReLOaD në Shqipëri, është bashkëfinancuese dhe bashkëzbatuese e programit, për projektet që po zbatohen në territorin e Bashkisë. Projekti “Arti kundër dhunës” përfshin aktivitete të ndryshme, të cilat materializohen në organizimin e mësimeve jo-formale argëtuese me të vegjël të qytetit (arte figurative dhe muzikë), si edhe me organizimin e një sërë aktiviteteve artistiko-sportive (koncerte, ekspozita, teatër, etj.) me të rinjtë dhe shtresat vulnerabël.

 

 1. Qëllim i kontratës

Qëllimi i kontratës është organizimi i ekspozitave me materiale të riciklueshme.

 

 1. 3. Detyrimet e kuratorit

Aktiviteti i kuratorit të ekspozitave nis menjëherë pas nënshkimit të kontratës.

Ai është përgjegjës për orgazimin dhe mbarëvajtjen e të gjitha ekspozitave të parashikuara (4 ekspozita), për koordinimin e përgjithshëm të tyre, si edhe për trajtimin e aspektit artistik të paraqitjes së punimeve. Kuratori ka detyrimin  të konsultohet me trajnuesin e artit pamor për të qenë i përditësuar rreth ecurisë së realizimit të punimeve.

 

 1. Kohëzgjatja e kontratës

Kontrata nis menjëherë pas nënshkrimit të saj dhe mbaron në 31 Maj 2019.

 

 1. Kriteret që duhet të plotësojë kandidati
 2. i. të detyrueshme
 3. Kandidati duhet të zotërojë diplomë Bachelor në një ndër fushat e Arteve Pamore;
 4. Të ketë pjesëmarrje në ekspozita mbi 10 vjeçare ;
 5. Të ketë koordinuar ekspozita në nivel kombëtar /ndërkombëtar;
 6. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë;
 7. Të jetë i aftë për punë.

 

 1. te preferueshme
 2. të ketë kryer kualifikime, specializime të mëtejshme pasuniversitare (master, etj);
 3. të jetë banor në Shkodër.

 

 1. Dokumentacioni

        – Letër motivuese;

 

– Jetëshkrimi (CV), ku të përfshihen eksperienca e punës (shoqëruar me dokumentacionin përkatës);

 • Kopje e ID;
 • Fotokopje e Diplomës;
 • Vetëdeklarimi për gjendjen mjekësore “i aftë për punë”;
 • Vetëdeklarim gjendjen gjyqësore “i padënuar me vendim të formës së prerë”.

 

Kandidatët që shpallen fitues duhet të dorëzojnë brenda afatit të përcaktuar nga kontraktuesi  dokumentacioni si më poshtë vijon:

 • Vërtetim banimi;
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
 • Dëshmi e gjendjes mjekësore.

 

 1. Pagesa

 

Pagesa për Kuratorin  do të realizohet sipas kontratës që do të lidhet me Fondacionin Arte.

 

 1. Aplikimi

Aplikimi duhet të dorëzohet brenda dt.  05/12/2018, me email në:

fondacioniarte@gmail.com

ose

me postë, në adresën zyrtare të Fondacionit ARTE

Rruga e Kavajës, Pallati 223, Shkalla 3, Kati 4, Apartamenti 23, Tiranë

Përgjigja e rezultateve jepet me email pas tri – pesë ditëve, që nga përfundimi i aplikimit. Kandidati duhet të paraqitet pranë Fondacionit ARTE për nënshkrimin e kontratës brenda 5 ditëve që nga njoftimi.