Shkarko file pd

 1. Përshkrim i përgjithshëm i projektit

Projekti “Arti kundër dhunës” zbatohet në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), dhe në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës, duke mbështetur bashkinë në zhvillimin e mekanizmave transparente të financimit për OSHC-të, në mënyrë që të përmirësojë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në komunitetet lokale. Projekti “Arti kundër dhunës” përfshin Projekti “Arti kundër dhunës” përfshin aktivitet qw konsiston në organizimin e mësimeve jo-formale argëtuese me të vegjël të qytetit, si edhe me organizimin e një sërë aktiviteteve artistiko-sportive (koncerte, ekspozita, teatër, etj.) me të rinjtë dhe shtresat vulnerabël.

 1. Qëllim i kontratës

Qëllimi i kontratës është manaxhimi i aktiviteteve të realizuara në kuadër të këtij projekti, mbikqyrja e të gjitha aktiviteteve logjistike mbështetëse si edhe, kooridinimi i përgjithshëm e të gjitha aktiviteteve.

 1. 3. Detyrimet e drejtorit tw projektit

Aktiviteti i drejtorit të projektit nis menjëherë pas nënshkimit të kontratës.

Ai është përgjegjës për mbarëvajtjen e të gjitha aktiviteteve të parashikuara, për koordinimin e përgjithshëm të tyre, si edhe për manaxhimin e dokumentacionit mbështetës si: hartimi dhe mbikqyrja e të gjitha dosjeve të prokurimit, raporti dymujor narrativ dorëzuar pranë UNDP, raporti përfundimater, si edhe hartimi i çdo dokumentacioni shkresor i nevojshëm përgjatë zbatimit të projektit.

 1. Kohëzgjatja e kontratës

Kontrata nis menjëherë pas nënshkrimit të saj dhe mbaron në Maj 2019.

 

 1. Kriteret që duhet të plotësojë kandidati
 2. i. të detyrueshme
 3. Kandidati duhet të zotërojë diplomë Bachelor në Manaxhim ose në Arte.
 4. Të ketë eksperiencë pune të paktën 2 vjeçare si i drejtor ekzekutiv & artistik në projekte të mëdha artistike si edhe në mësimdhënie[1].
 5. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë
 6. Të jetë i aftë për punë

 

te preferueshme

 1. të ketë kryer kualifikime, specializime të mëtejshme pasuniversitare (master, etj)
 2. të ketë njohuri të gjuhës angleze
 3. të jetë banor në Shkodër

 

 1. Dokumentacioni

     –  Letër motivuese, oferta financiare e kandidatit dhe formular vetëdeklarimi për gjendjen mjekësore i aftë për punë dhe gjendjen gjyqësore i padënuar me vendim të formës së prerë

 • Kopje të Diplomës
 • Jetëshkrimi (CV), ku të përfshihen eksperienca e punës (shoqëruar me dokumentacionin përkatës)
 • Kopje e ID
 • Dëshmi e gjendjes gjyqësore (dorëzohet pas nënshkrimit të kontratës, paraprakisht dorëzohet formulari i vetëdeklarimit)
 • Dëshmi e gjendjes mjekësore (dorëzohet pas nënshkrimit të kontratës, paraprakisht dorwzohet formular vetwdeklarimi, hartuar nga aplikuesi)

 

 1. Pagesa

 

Pagesa për Drejtorin e projektit do tw realizohet sipas kontratws qw do tw lidhet me Fondacionin Arte.

 

 1. Aplikimi

Aplikimi duhet të dorëzohet brenda dt. 07/11/2018, me email në:

fondacioniarte@gmail.com

ose

me postë, në adresën zyrtare të Fondacionit ARTE

Rruga e Kavajës, Pallati 223, Shkalla 3, Kati 4, Apartamenti 23, Tiranë

Përgjigja e rezultateve jepet me email pas tri – pesë ditëve, që nga përfundimi i aplikimit. Kandidati duhet të paraqitet pranë Fondacionit ARTE për nënshkrimin e kontratës brenda 5 ditëve që nga njoftimi.

[1] Aktivitete të mëdha artistike konsiderohen aktivitetet në nivel kombëtar apo ndërkombëtar ku marrin pjesë më shumë se 100 artistë.