Shkarko file ne pdf

 

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri:   Fondacioni “ARTE”

Adresa: Rruga e Kavajës, Pallati 223, Shkalla 3, Kati 4, Apartamenti 23, Tiranë

Tel: +355 696015511

E-mail: fondacioniarte@gmail.com

Autoriteti kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje materiale promovuese

Aplikimi duhet te paraqitet nga dt. 02. 11. 2018 ora 12:00 deri në dt. 11. 11. 2018 me postë në adresën zyrtare te Fondacionit ose me email tek fondacioniarte@gmail.com

Kriteret kualifikuese dhe dokumentacioni i detyrueshëm për cdo ofertues:

Operatori i interesuar duhet të dorëzojë pranë autoritetit kontraktor  dokumentet si më poshtë:

  • Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike.
  • Çmim plus TVSH të firmosur dhe vulosur nga operatori ekonomik.
  • Fotokopje të NIPT-it.
  • Vetëdeklarim për mosqënie në proçes falimenti.
  • Vetëdeklarim se subjekti rezulton të jetë me status aktiv pranë Organeve Tatimore.
  • Lëvrimi i mallit do të bëhet brenda 5 (një) ditësh pune nga nënshkrimi i kontratës dhe 10 ditë pune nga dakortësimi i dizjanit grafik.
  • Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të skualifikojë operatorin e renditur i pari dhe të vazhdojë procedurën me operatorin pasardhës nëse rezulton se:

 

  • malli nuk është sipas kërkesave së AK, dhe / ose
  • nuk paraqet njërin/disa nga dokumentat e kërkuara.
  • Preferohen subjekte nga qyteti i Shkodrës.

 

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj me specifikimet si më poshtë vijon:

Nr Emertimi i artikujve Sasia   

 

Cmimi per njesi me TVSH

 

 

Vlera totale

    Njësi    
1 Dizajni Grafik dhe faqosja për Libërth 20 fq, Poster, Fletëpalosje (ftesa) , Baner NA _    
2 Libërth 20 fq leter 150 gr/ color 4/4 – kopertina 350 gr color 4/0 copë 300    
3 Poster – 33×48.8 – 150 gsm – 4/0 copë 200    
4 Fletëpalosje (ftesa). 11×21 130 gsm 4/4 color copë 2.000    
5 Baner 650 gsm / high print resolution 2×1 copë 4    
   
6 Bluza sporti me (masa M) me material pambuku me logo të stampuar Logo do te jetë me ngjyra me përsama 16 x 20 copë 30    

 

 

Operatori ekonomik është i detyruar të konfirmojë realizimin ose jo të procedurës mbas shpalljes Fitues me me email tek fondacioniarte@gmail.com.